ŠABLONY PRAHA I – ZŠ LIVINGSTON

Základní škola od září 2018 realizuje projekt ZŠ Livingston šablony OP Praha, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001203. Ukončení projektu je koncipováno ke konci června roku 2021. Projekt je spolufinancování Evropskými strukturálními a investičními fondy a národními veřejnými zdroji. Poskytovatelem dotace je MHMP.

Aktivity jsou zaměřeny na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OM J) a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků školy, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech vytváření proinkluzivního prostředí školy a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a zvýšení kvality vzdělávání. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Dále také personální podpora formou dvojjazyčného školního asistenta, intenzivní jazykové kurzy ČDJ, doučování dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků formou DVPP a zahraničních stáží, dále také komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

Aktualita: V červnu proběhla odborná setkání na téma Principů otevřeného vzdělávání s psychologem Petrem Šobrou. Na setkání bylo probráno co všechno je otevřené vzdělávání, proč využíváme ve škole principy otevřeného vzdělávání, proč otevřené vzdělávání může řešit existující překážky ve vzdělávání, dále odstraňování zbytečných překážek ve vzdělávání, zvyšování žákům šance na úspěch ve vzdělávacím systému, tím že se soustředím na naplňování jejich specifických potřeb, individualizace výuky na jedince – u nás tzv. týdenní/měsíční Indivindi – žák si ve spolupráci s učitelem nastavuje učení – učitel ho motivuje a podpporuje, aby se posouvalo, portfolio žáka – každé dítě si vede své portfolio, monitorování posunu ve studiu, práce s otevřenými zdroji, co je převrácená třída – jak nám to ve škole funguje, rozvoj samostatnosti a sebehodnocení a co je to Profil absolventa na ZŠ Livingston.