ŠABLONY PRAHA II – ZŠ LIVINGSTON

Základní škola Livingston zahájila v prosinci 2020 zahájí realizaci projektu ZŠ Livingston šablony Praha II reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001899.

Předpokládané ukončení projektu je prosinci roku 2022. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a národními veřejnými zdroji. Poskytovatelem dotace je MHMP. Cílem projektu je rozvoj v oblastech vytváření proinkluzivního prostředí školy a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Součástí je rovněž vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků OMJ, poskytnutí žáků OMJ volnočasové aktivity díky kterým se přirozeně zapojí mezi ostatní žáky, poskytnutí žákům i rodičům a pedagogům podporu formou dvojjazyčného asistenta a v neposlední řadě odborné a komunitní setkání v rámci školy a projektové dny pro třídy.