Jak fungujeme

Hodnoty a vize ZŠ Livingston

Naši školu navštěvuje zdravě sebevědomé dítě, které zná svoje přednosti, umí se zorientovat ve složitých situacích a má chuť se dál vzdělávat.

Škola jako místo pro život

Učení je nejefektivnější, děje-li se na základě touhy objevovat a vnitřní motivace. To znamená, že dítě má  šanci vzít iniciativu do svých rukou a jít vlastní cestou. Pokud je dětem ponechán čas a prostor onu vrozenou schopnost rozvíjet, budou se samy chtít učit novému. Naše škola poskytuje podnětné vzdělávací prostředí, které podporuje zvídavost a chuť učit se. Součástí tohoto prostředí je respekt a úcta k dítěti, jako rovnocennému partnerovi. Děti se v otevřených debatách podílejí na tvorbě pravidel platných pro fungování školy. Škola tak vytváří demokratické prostředí, kde se každý stává spoluodpovědný za svoje vzdělání a tím pádem i život.

Dítěti je dána do značné míry svoboda co, kdy a jak se bude učit. Tento systém nevede k anarchii ani lenosti. Děti si tu fixují, že věci se dělají, ne proto, že jim to někdo nakázal, ale proto, že jsou zajímavé a vzrušující. Činnost skutečně prožívají, než aby si jen pasivně vyslechly hotové a zpracované poznatky někoho jiného. Učí se prostřednictvím her, zkoušejí nové a ptají se. Nejen učitelů, ale i ostatních dětí. Mají možnost vybrat si z nabídky aktivit, které škola poskytuje. Svoboda, která učí děti rozhodovat se, dává první základy k odpovědnosti. Daleko lépe pak chápe, co a z jakých důvodů vlastně chce dělat a jaký má na dění okolo sebe názor.
Všichni ve škole společně rozhodují o přijatých pravidlech. Každý může přijít s návrhem, který bude projednán. Každý hlas má při rozhodování stejnou váhu. Nezáleží, zda je učitele nebo dítěte. Tento demokratický princip učí děti den co den dobře promýšlet a formulovat myšlenky, prosadit svůj návrh i porozumět druhé straně, chápat ji i racionálním způsobem řešit neshody a konfliktní situace. Učí děti komunikovat a neztratit se v davu. Komunikace, sebevyjádření a porozumění tu není okrajovým teoretickým tématem, ale podstatou dobře fungujícího kolektivu.
Z rozličných výzkumů mozku je již dlouhá léta jasné, že pro dlouhodobé zapamatování a efektivní učení je podstatná vnitřní motivace. Jinými slovy nestačí informaci pouze slyšet nebo vidět, neméně důležitý je při učení i samotný zájem o ni. Ten úzce souvisí se zvědavostí dětí, která v jejich věku představuje základní nástroj poznávání světa. Jsou dychtivé dozvídat se vše nové, což je vlastnost, která by měla být jejich okolím neustále živena. To, co jim chceme říct, není často tak důležité jako to, co samy chtějí vědět. A hlavně obojí se vůbec nemusí vylučovat. V naší škole jsou děti podporovány a povzbuzovány, aby nalezly a prozkoumávaly svoje zájmy. Aby se nadchly i poznatky, které jsou obvykle obsahem školních vyučovacích předmětů a často prezentované jako nutné zlo. Schopnosti dítěte se současně rozvíjí i zcela mimoděk. Různorodé aktivity a rozhovory při učení automaticky zlepšují porozumění světu.
Vztahy mezi dospělými (učiteli) a dětmi jsou založené na respektu a přátelství. Vytváříme radostné a přijímající prostředí. V něm se dítě může bez obav ptát na vše, co jej zajímá. Učení tak probíhá přirozeně a na základě vztahu rovný s rovným. Pokud dítě ví, že není neustále hodnoceno a posuzováno, cítí se bezpečně a vytváří si s učiteli partnerský vztah. Pokud někdo rozumí důležitosti svobodného vyjádření vlastních názorů a potřeb, může také brát lépe v úvahu potřeby někoho jiného. Kdo staví na svých pocitech, dokáže jednat empaticky.
Důvěra v to, že je dítě schopné se samo správně rozhodovat, je pro naše učitele klíčová. K šestiletému dítěti přistupuje dospělý se stejnou vážností jako k třeba k desetiletému a chápe je jako rovnocenné partnery. Do jejich vztahů tak automaticky vstupuje respekt a neprobíhají v hierarchii nadřízený a podřízený. Věříme, že dítě – stejně jako se naučilo chodit a mluvit – se se stejným zaujetím chce učit dál, aniž by mu to muselo být nařizováno. Stejnou důvěru by měli dát dítěti jeho rodiče.
Jen šťastné děti se mohou smysluplně učit. Máme takovou školu, do které se děti těší. I když to možná zní banálně, považujeme to za náš hlavní cíl. Chceme, aby děti cítily, že jsou důležitou součástí a záleží na nich. Společně strávené chvíle, kdy se učí něčemu novému, prožívají jako radost. Věříme, že společně se něco dozvídat nebo se o něco a někoho starat, jsou velmi cenné zkušenosti.

Výhody naší školy – proč právě k nám?

Menší skupiny dětí než jsou ve státních institucích (maximálně 18 dětí na učitele), umožní učiteli dobře děti poznat, věnovat jim individuální čas, přizpůsobit jim tempo či zabývat se tématem více do hloubky. I děti samotné mezi sebou lépe spolupracují.
Záleží nám na tom, co děti baví, a sledujeme, zda pro ně učení má smysl. Nechceme biflování nic neříkajících pouček. Chceme, aby děti věděly, proč se něco učí a chápaly, k čemu to je. Ať samy navrhují, o čem se chtějí dozvídat a diskutovat.
Dítě jde za svým vnitřním puzením. Učitel ho podporuje. Hledá spolu s ním centra jeho zájmů, rozvíjí jeho silné stránky. Dítě má šanci objevit a uvědomit si, kam jej jeho schopnosti a talent táhnou. Prohlubuje svoje znalosti v různých oblastech a uvědomuje si, v čem je dobré. Dítě zažívá pocit úspěchu na základě spokojenosti se sebou a ne tradičním učitelským porovnáváním s ostatními dětmi.
Učitel v naší škole nemá roli kontrolora, je dětem spíše rádcem a pomocníkem na jejich cestě za poznáním. Inspiruje děti, pomáhá jim objevovat nové. (Zároveň má ale dobře připravená témata, náměty činností, hry a aktivity, která sledují ŠVP založený na RVP.) Učitel děti dobře pozná a zná jejich úroveň rozvoje, jejich silné i slabé stránky. 
Absence neustálého hodnocení výkonu (známkování), vytváří atmosféru pohody. Obejdeme se také bez příkazů a časového limitu (zvonění, 45 minutové vyučovací hodiny). Děti se nemusí bát, že nezvládnou písemku, ani si uvědomovat, že nejsou dost dobří, protože někdo to dokáže lépe. Nebude je ráno před odchodem do školy bolet břicho. Pokud ještě nejsou zvyklé na udílení hvězdiček a jedniček, nebudou je rozhodně potřebovat. Učení přímou zkušeností je natolik zajímavé, že je bude bavit a nemusí k němu být nuceni odměnou či tresty. 
Čas a píle věnovaná učení je ponechána zcela v rukou dítěte, má tak jedinečnou možnost od základů se učit zodpovědnému jednání. Dítě zjistí, že má samo vliv na chod programu školy, protože učitel může reagovat na jeho potenciál a zájmy. Proto se dokáže s takovým učením ztotožnit. Odpadá tak obligátní otázka „A k čemu nám to bude?,“ protože si na ni snadno dokáže odpovědět. 
Děti se přirozeným způsobem učí umění jednat s druhými. Mají mnoho příležitostí vyjednávat, obhajovat svůj postoj a názory před ostatními, brát v úvahu různá hlediska. Ve škole je minimalizován vznik šikany. Respektující a přijímající prostředí je mnohem více než výkonové prostředí konkurenčního boje oproštěno od projevů šikany. Zaměření na výkon a jeho klasifikace (známkování) často vede k tomu, že se děti spolčují proti slabším jednotlivcům a potvrzují si tak svoji nadřazenost. V prostředí, kde děti nejsou neustále odměňovány nebo trestány, nevznikají ani jiné nezdravé návyky a strategie, kdy se děti snaží zavděčit a zalíbit autoritě nebo se naopak vyhýbají jakékoli konfrontaci svých názorů.
Respektující a přijímající prostředí je mnohem více než výkonové prostředí konkurenčního boje oproštěno od projevů šikany. Zaměření na výkon a jeho klasifikace (známkování) často vede k tomu, že se děti spolčují proti slabším jednotlivcům a potvrzují si tak svoji nadřazenost. V prostředí, kde děti nejsou neustále odměňovány nebo trestány, nevznikají ani jiné nezdravé návyky a strategie, kdy se děti snaží zavděčit a zalíbit autoritě nebo se naopak vyhýbají jakékoli konfrontaci svých názorů.
Jsme si vědomi, že pro takovýto náročný způsob výuky je stěžejní osobnost učitele. Výběru pedagogů věnujeme velkou pozornost. Chápeme, že nejen profesní, ale také osobnostní vlastnosti pedagoga jsou velmi důležité. Umožňujeme dětem učit se smysluplně. Učivo propojujeme do větších celků, vytváříme bloky spojené z více předmětů. Převažující metodou je projektové vyučování, kde se při jednom projektu prolíná více oborů. Na výběru témat se podílejí samy děti, tím jsou pro ně blízká a smysluplná. Všímáme si dění v okolí i veřejném životě a reagujeme na něj. Projekty souvisí s reálným životem, snaží se do něho i zasahovat. Učivo tak není odtržené od reality a rozebrané na jednotlivé nicneříkající součástky, které jsou pak předkládány dětem k zapamatování.
Učivo propojujeme do větších celků, vytváříme bloky spojené z více předmětů. Převažující metodou je projektové vyučování, kde se při jednom projektu prolíná více oborů. Na výběru témat se podílejí samy děti, tím jsou pro ně blízká a smysluplná. Všímáme si dění v okolí i veřejném životě a reagujeme na něj. Projekty souvisí s reálným životem, snaží se do něho i zasahovat. Učivo tak není odtržené od reality a rozebrané na jednotlivé nicneříkající součástky, které jsou pak předkládány dětem k zapamatování

Absolventi naší školy

Budou absolventi naší školy schopni uspět ve svém pozdějším životě? Vzhledem k tempu, jakým se rozvíjí společnost a faktu, že nikdo dnes neví, jaké schopnosti a vědomosti budou pro děti v budoucnu nepostradatelné, je velice těžké na takovou otázku odpovědět. Jsme ale přesvědčeni, že vlastnosti, dovednosti a schopnosti, které v dětech naše škola rozvíjí, budou hrát důležitou roli. Jsou to zejména: 

zůstat otevřený se zájmem o okolí a vzdělávání

přijímat nové perspektivy a vytvářet si vlastní pohled na svět

spolupracovat, plánovat společně

umět se sám rozhodovat, samostatně uvažovat, motivovat sebe sama a zůstat aktivní

umět řešit konflikty

být empatický a solidární

Co potřebujete vědět

Vyučování v naší škole začíná v 8.30 hodin. Děti se učí v blocích a formou projektů. Pracují v týmech, diskutují a učí se navzájem, a to i napříč ročníky. Přestávky nastavuje pedagog podle aktuální situace a individuálních potřeb dětí.
Ranní družina je rodičům a dětem k dispozici od 7.30 hodin. Odpolední družina nabízí atraktivní program každý den do 18 hodin. Děti si sestavují svůj plán aktivit po domluvě s rodiči a mají tedy předem představu, čemu se budou během odpoledních hodin ve škole věnovat. Každý den je zařazen blok pro pobyt venku a blok sportovních aktivit, dále dětem nabízíme: vaření, čtenářský klub, bubnování, kroužek hlavolamů, kreativní ateliér a hudební ateliér. Škola spolupracuje se Zájmovým centrem Livingston, které nabízí další kurzy a anglické programy.
Většina fotografií dětí je pouze na disku pro klienty školy, jen část fotografií je umístěna na webu nebo sociálních sítích, a to vždy jen se souhlasem rodičů.
Výlety a exkurze pro děti připravujeme minimálně dvakrát za měsíc. Nezapomínáme na pobyt venku. Atraktivní prostor na střeše školy využíváme k výuce i jako školní dvůr o přestávkách.
Každý týden dochází do školy logopedka, která se dětem individuálně věnuje. Škola má v týmu pedagogického poradce i školního psychologa.
Všechny třídy jsou vybaveny tablety a nejmodernějším interaktivním displejem. Tato technika u nás není samoúčelná, využívá se pro konkrétní oblast dle uvážení učitele, který tak naplňuje stanovený pedagogický cíl.
Jídlo připravené z kvalitních surovin je dováženo z Jídelny Na Krejcárku. Každý den si děti mohou vybrat ze dvou jídel. Celodenní stravování v ceně 100 Kč obsahuje oběd, dopolední svačinu i ovoce v čase odpolední družiny. Jídelníček naleznete zde.
Chováme se ekologicky, třídíme odpad. Škola nestojí v centru metropole, ale v čistém a zdravém prostředí v Čakovicích, městské části Prahy 9.
Děti se setkávají se zajímavými osobnostmi. Každý měsíc pořádáme s rodiči besedu na zajímavé téma, na kterou má přístup i širší veřejnost. Rodiče, děti i zaměstnanci navštěvují tematické akce Zájmového centra Livingston.

icon-pdfŠkolní vzdělávací program
Stáhněte si v PDF

icon-pdf Výroční zpráva 2016/2017
Stáhněte si v PDF

icon-pdfŠkolní řád
Stáhněte si v PDF